Algemene voorwaarden

Informatie die ik verzamel over een kind wordt alleen gedeeld met ouder(s)/verzorger(s) die mij opdracht hebben gegeven tot de bijlessen.

De ouders/verzorgers van het kind geven mij (na onderling overleg) toestemming om de informatie uit te wisselen met medewerkers van de onderwijsinstelling waar hij/zij onderwijs volgt, voor zover dit naar mijn beoordeling nodig is voor de begeleiding van het kind.

Ik richt een dossier in met betrekking tot de begeleiding van het kind. Ik houd in het dossier aantekening bij van de gegevens omtrent voortgang van het kind en de uitgevoerde bijlessen, een en ander voor zover dit voor een goede hulpverlening aan het kind noodzakelijk is. Ik vernietig het door mij aangelegde dossier binnen drie maanden na een schriftelijk verzoek van de ouder(s)/verzorger(s) van het kind. Ik verstrek aan de ouder(s)/verzorger(s) desgevraagd zo spoedig mogelijk inzage in en een afschrift van het dossier.

Ouder(s)/verzorger(s) van het kind geeft/geven mij de informatie die nodig is om de bijles te starten. Mocht gedurende de lessen blijken dat er meer problemen spelen dan in eerste instantie bekend was, dan kan dit ook tijdens de bijlessen worden opgepakt.

Voor de vergoeding voor de bijlessen ontvangen de ouder(s)/verzorger(s) maandelijks een rekening waarin per week de sessies staan aangegeven. Bij het tarief wordt uitgegaan van bijles in de praktijkruimte op Spinozastate 25 te Ede. In het geval van bijles bij het kind aan huis, dan reken ik reiskosten als evenredig deel van het uurtarief. De tijd die ik nodig heb om op de fiets op het adres te komen wordt gedeeld door het uurtarief. Dit staat apart vermeld op de factuur.

De facturen worden door mij per e-mail verstuurd naar het door u opgegeven mailadres.

De facturen dienen binnen 14 dagen na ontvangst te worden voldaan. Eventuele kosten die ontstaan bij niet (tijdig) betalen, worden in rekening gebracht.

In geval van verhindering zal hiervan uiterlijk 24 uur van tevoren kennis gegeven zijn, anders wordt de begeleidingstijd in rekening gebracht.

Ik kan de begeleiding beëindigen zonder opgaaf van redenen met een opzegtermijn van vier weken. Ik zal dit schriftelijk aankondigen. Bij het niet nakomen van de financiële verplichtingen door de ouders/verzorgers van het kind kan ik de begeleiding per direct beëindigen. Ik zal dit schriftelijk aankondigen.

Indien de ouder(s)/verzorger(s) de begeleiding van het kind wil/willen beëindigen, zullen zij dit schriftelijk en met redenen omkleed aankondigen. Er geldt een opzegtermijn van 2 weken.

Met deze overeenkomst ga ik een inspanningsverplichting, maar geen resultaatverplichting aan. Dat wil zeggen dat ik geen resultaat kan garanderen.

Mijn aansprakelijkheid is beperkt tot zaken die binnen mijn bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering vallen.